Normes que regulen la Mostra

OBJECTIUS, REQUISITS i PROCÉS DE SELECCiÓ

 • La intenció de TRES HOMES GROSSOS és moure cultura, moure idees i creativitat, moure gent inquieta i moure el teatre.
 • Totes les companyies seleccionades compleixen els requisits establerts a les bases de participació.
 • El procés de selecció es va realitzar seguint els criteris establerts de qualitat, originalitat i temps establerts a les bases.

AUTORITZACIONS i OBLIGACIONS
- COMPANYIES -


 • Les companyies participants autoritzen a l'organització, sense restriccions, l'ús de les imatges, textos i/o qualsevol altre element publicitari propi, amb la finalitat de promocionar i difondre per qualsevol mitjà la Mostra.
 • Les companyies estan obligades a realitzar la seva actuació conforme a les normes que estableix l'organització.
 • Les companyies estan obligades guardar el degut respecte al públic.
 • La intervenció d'artistes menors d'edat està prohibida.
 • Els temes de les peçes son lliures i responsabilitat de les diferents companyies.
 • Seran representats sempre que no discrimini per motiu de sexe, religió o fomenti l’odi (l’organització no es farà responsable dels treballs presentats pels participants, ni de la seva representació a la Mostra)
 • L'organització podrà suspendre la representació si no es compleix l'anterior punt.
 • Les companyies s'obliguen a realitzar l'espectacle o activitat d'acord amb les condicions ofertes, excepte cas de força major.
 • És obligació de les companyies assumir totes les responsabilitats derivades dels drets d'autor. L'organització no es fa responsable d'aquest compliment.

AUTORITZACIONS i OBLIGACIONS
- ORGANITZACIÓ -


 • L'organització autoritza a les companyies participants en la Mostra l'ús d'imatges, textos i altres elements que possibilitin la difusió tant de la pròpia Mostra com de les companyies participants.
 • Les imatges no podran ser modificades per al seu ús. De requerir una modificació, aquesta haurà de ser autoritzada per l'organització.
 • L'organització es reserva el dret d'admissió. L'exercici del dret d'admissió no podrà implicar cap tipus de discriminació.
 • L'organització haurà d'impedir l'accés, i si escau el seu desallotjament, a persones que manifestin comportaments violents, que produeixin molèsties a altres espectadors o usuaris o que dificultin el normal desenvolupament de l'espectacle o de l'activitat.
 • L'organització podrà establir condicions d'admissió, així com instruccions o regles particulars per al normal desenvolupament de l'espectacle, la activitat o funcionament dels espais.
 • Es obligació de l'organització informar de les variacions d'ordre, data o contingut de l'espectacle o activitat a realitzar en els llocs en què habitualment es fixi la publicitat.
 • Així com adoptar les mesures de seguretat, higiene i salubritat disposades amb caràcter general i mantenint en tot moment les instal·lacions en perfecte estat de funcionament.
 • L'organització es reserva la facultat de clausurar, limitar i/o suspendre temporalment la Mostra, per motius de seguretat, meteorològics i/o causes de força major, sense que en aquests supòsits es generi dret algun a les companyies afectades.

Per consultar qualsevol altre punt no recollit en aquesta nota, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres:

Tres Homes Grossos. Microteatre

Contacta amb nosaltres