I a més a més, desgrava

La contribució del sector privat en la consecució de fins d'interès general es reconeix en la normativa a través de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. A l'efecte d'aquesta Llei, s'entén per mecenatge la contribució privada al finançament d'activitats d'interès general.

El foment de les iniciatives de mecenatge se substancia mitjançant incentius fiscals a les donacions i un règim especial de tributació de les Entitats sense Fins de Lucre (ESFL).

Una persona física que realitza una activitat econòmica o professional per compte propi

Micromecenatge:
els primers 150 euros donats tenen una deducció del 80% en la quota íntegra de l'IRPF.
La quantitat donada que excedeixi de 150 euros té una deducció del 35% en la quota.

Fidelització:
en les donacions es podrà aplicar una deducció del 40% (en comptes del 35% general) sempre que s'hagin efectuat donatius per la mateixa o major quantitat a la mateixa entitat en els dos períodes impositius immediats anteriors.
La deducció té un límit del 15% de la base liquidable en l'IRPF.

La quantitat donada té una deducció en la quota de l'Impost de Societats del 35%.

Fidelització en les donacions: es podrà aplicar una deducció del 40% (en comptes del 35% general) sempre que s'hagin efectuat donatius per la mateixa o major quantitat a la mateixa entitat en els dos períodes impositius immediats anteriors.
La deducció té un límit del 10% de la base imposable del període impositiu.
Les quantitats que excedeixin d'aquest límit es podran aplicar en els períodes impositius que concloguin en els deu anys immediats i successius.

Si una persona física fa una donació de 150 euros a una entitat no lucrativa:
El contribuent/donant es dedueix 120 euros (el 80% de la quota) en el seu IRPF.
És a dir, el cost d'una donació de 150 euros és realment de 30 euros.
Per tant, l'entitat triada rep 150 euros, dels quals 30 vénen del donant i 120 són desgravats per Hisenda en la declaració de IRPF.

Si fa una donació de 500 euros:
Dels primers 150 euros es dedueix el 80%, per la qual cosa el contribuent/donant recupera 120 euros.
Dels restants 350 euros es dedueix el 35%, per la qual cosa el contribuent/donant recupera 122,5 euros.
Per tant, en total el contribuent/donant recupera 242,5 euros .

Si fa una donació de 500 euros i es tracta d'una donació fidelizada:
Dels primers 150 euros es dedueix el 80%, per la qual cosa el contribuent/donant recupera 120 euros.
Dels restants 350 euros es dedueix el 40%, per la qual cosa el contribuent/donant recupera 140 euros.
Per tant, el contribuent/donant recupera un total de 260 euros .

Si fa una donació de 500 euros a una activitat prioritària de mecenatge i existeix fidelització en la donació:
Dels primers 150 euros es dedueix el 85% (el percentatge habitual augmenta un 5%), per la qual cosa el contribuent/donant recupera 127,5 euros.
Dels restants 350 euros es dedueix el 45% (el 40% habitual augmenta un 5% per fidelitat en la donació i un altre 5% per tractar-se d'activitat prioritària de mecenatge), per la qual cosa el contribuent/donant recupera 157,5 euros.
Per tant, el contribuent/donant recupera un total de 285 euros .


Si una persona jurídica fa una donació de 500 euros a una entitat no lucrativa:
El contribuent/donant es dedueix 175 euros (el 35% de la quota) en l'Impost de Societats.
És a dir, el cost d'una donació de 500 euros és realment de 325 euros.
Per tant, l'entitat triada rep 500 euros, dels quals 325 vénen del donant i 175 són desgravats de l'Impost de Societats.

El conveni de col·laboració és aquell pel qual les entitats beneficiàries del mecenatge, a canvi d'una ajuda econòmica per a la realització de les activitats que efectuïn en empleno de l'objecte o finalitat específica de l'entitat, es comprometen a difondre, per qualsevol mitjà, la participació de l'empresa o entitat col·laboradora en aquestes activitats.

Vull col·laborar amb els Tres Homes Grossos
Mecenatge

Màrqueting social o màrqueting amb causa

El màrqueting és la ciència que explica com es relacionen les empreses amb la societat.
Des que Kotler (gurú del MK) classifiqués aquestes relacions amb les seves “4P”: Product, Place, Promotion i Price; molt s'ha estudiat, escrit, proposat i assajat sobre les variables de màrqueting i les seves relacions amb el mercat.
El màrqueting amb causa o màrqueting social enriqueix la variable “producte”, donant-li una dimensió social que fa que els qui ho compren o participen, acompanyin a l'empresa en la seva missió de millora i ajuda a la societat.
El màrqueting amb causa s'ha convertit en els últims anys en un avantatge competitiu per a les empreses que han pres la decisió estratègica d'implementar-lo.
En mercats saturats adquireix una especial importància perquè permet a les empreses diferenciar-se i connectar amb segments que valoren el caràcter social de les accions comercials que desenvolupen les empreses.
Les empreses troben en el màrqueting social una manera de connectar amb nínxols i anar generant «engagement» (És la capacitat d'un producte o marca de crear relacions sòlides i duradores amb els seus usuaris generant un compromís que s'estableix entre la marca i els consumidors), diferenciar-se, crear marques rellevants i en general, generar aliances amb els usuaris que seran ambaixadors de la seva proposta de valor.

En altres paraules, als clients de les empreses els agrada que aquestes participin en les activitats socials de la seva ciutat.
Aquesta col·laboració aporta un valor afegit i diferenciador a l'empresa.

Per què el màrketing social o màrketing amb causa?

Les iniciatives de màrqueting amb causa s'han convertit en l'actualitat en un objectiu primordial dins de l'actitud empresarial per el “canvi”.
Invertir en màrqueting amb causa és invertir en el futur del projecte social, del qual tots, com a ciutadans, sortim beneficiats.

Beneficis i accions

Alguns dels beneficis que proporciona aquest tipus de màrqueting a les empreses o establiments són:

  • Construir reconeixement de marca
  • Generar confiança
  • Enfortir les relacions amb una comunitat
  • Augmentar el nombre de clients potencials
  • Generar beneficis

Participar o formar part de esdeveniments ens permeten donar a conèixer serveis o productes d'empresa als clients existents, o a potencials clients i generen confiança i comunicació de forma molt eficaç.
Per aixó les empreses i estaments que col·laborin en la Mostra obtindran, com a conseqüència de les accions de comunicació, reconeixement de marca i projectaran una imatge de bon veí i compromès amb la cultura, la societat i la ciutat. (veure Conveni de col·laboració a l'apartat "I a més a més, desgrava")

OBJECTIU PRINCIPAL : Generar una imatge positiva per a la marca.

La participació com a colaborador/patrocinador donarà dret a la inserció en els mitjans impresos i digitals que facin esment de la Mostra.
Existeixen diferents graus de colaboració/patrocini, creats per oferir contribucions flexibles en funció dels criteris d'empresa.

Per què el màrketing social o màrketing amb causa?

Les iniciatives de màrqueting amb causa s'han convertit en l'actualitat en un objectiu primordial dins de l'actitud empresarial per el “canvi”.
Invertir en màrqueting amb causa és invertir en el futur del projecte social, del qual tots, com a ciutadans, sortim beneficiats.

Beneficis i accions

Alguns dels beneficis que proporciona aquest tipus de màrqueting a les empreses o establiments són:

  • Construir reconeixement de marca
  • Generar confiança
  • Enfortir les relacions amb una comunitat
  • Augmentar el nombre de clients potencials
  • Generar beneficis

Participar o formar part de esdeveniments ens permeten donar a conèixer serveis o productes d'empresa als clients existents, o a potencials clients i generen confiança i comunicació de forma molt eficaç.
Per aixó les empreses i estaments que col·laborin en la Mostra obtindran, com a conseqüència de les accions de comunicació, reconeixement de marca i projectaran una imatge de bon veí i compromès amb la cultura, la societat i la ciutat. (veure Conveni de col·laboració a l'apartat "I a més a més, desgrava")

OBJECTIU PRINCIPAL : Generar una imatge positiva per a la marca.

La participació com a colaborador/patrocinador donarà dret a la inserció en els mitjans impresos i digitals que facin esment de la Mostra.
Existeixen diferents graus de colaboració/patrocini, creats per oferir contribucions flexibles en funció dels criteris d'empresa.

TRES HOMES GROSSOS • MICROTEATRE •

Tres Homes Grossos es una entitat sense ànim de lucre registrada a la secció 1a del Registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya sota el nom Associació Companyia Tres Homes Grossos, i tenint com a activitat principal el desenvolupament d'obres teatrals

Tres Homes Grossos. Microteatre

Col·laboradors de les Mostres de microTeatre de Sabadell

Vull col·laborar amb els Tres Homes Grossos
Mecenatge

 

 

Tres homes grossos