A continuació trobareu tota la informació relativa a les mostres de teatre de Sabadell organitzada per els Tres Homes Grossos


OBJECTIUS, REQUISITS i PROCÉS DE SELECCIÓ
Si teniu un projecte de teatre i voleu donar-li sortida, organitzem les Mostres de teatre de Sabadell, on hi pot tenir cabuda el vostre espectacle.

És una oportunitat per donar-vos a conèixer i perquè el públic de Sabadell (i d’arreu del món) pugui gaudir del vostre art.
OBJECTIUS
La intenció de TRES HOMES GROSSOS és moure cultura, moure idees i creativitat, moure gent inquieta i moure el teatre.
REQUISITS
 • Es podran presentar treballs inèdits o no, propis o no.
 • El tema de la peça és lliure, sempre que no discrimini per motiu de sexe, religió o fomenti l’odi (l’organització no es farà responsable dels treballs presentats pels participants)
 • La durada no serà superior als 30 minuts ni inferior als 20.
 • Podran participar totes les companyies prèviament seleccionades, sense límit de procedència.
 • Es podran presentar peces en llengua catalana o castellana.
PROCÉS DE SELECCIÓ

Caldrà que ens envieu un mail a mostramicroteatre@treshomesgrossos.com amb la següent documentació:

 • » Fitxa artística de la companyia
 • » Persona de contacte de la companyia.
 • » Guió de la peça a representar. Indicant, si us plau el nom de l’autora, així com si es tracta d’una obra inèdita.
 • » Cartell de la peça, i sinopsi.
 • » Vídeo de l’obra (no imprescindible, encara que ajudaria)
 • » Necessitats tècniques

 • Es valorarà sobretot la qualitat de les peces que siguin seleccionades, així com la seva originalitat del guió i la bona interpretació.
 • S’encarregaran de la selecció les persones escollides per l’organització de la mostra: TRES HOMES GROSSOS.

 • Tots els projectes que no faciliten la informació requerida seran desestimats.

 • L'Organització es reserva el dret de sol·licitar més informació sobre els projectes a les companyies/artistes si ho considerés necessari.
AUTORITZACIONS i OBLIGACIONS - COMPANYIES -
 • » Les companyies/artistes estan obligades a realitzar la seva actuació conforme a les normes que estableix l'Organització.
 • » Les companyies/artistes estan obligades guardar el degut respecte al públic.
 • » Les companyies/artistes participants autoritzen a l'Organització, sense restriccions, l'ús de les imatges, textos i/o qualsevol altre element publicitari propi, amb la finalitat de promocionar i difondre per qualsevol mitjà la Mostra.
 • »  La intervenció d'artistes menors d'edat està prohibida.
 • » Els temes de les peçes son lliures i responsabilitat de les diferents companyies/artistes.
 • » Seran representats sempre que no discrimini per motiu de sexe, religió o fomenti l’odi (l’Organització no es farà responsable dels treballs presentats pels participants, ni de la seva representació a la Mostra)
 • » L'Organització podrà suspendre la representació si no es compleix l'anterior punt.
 • » Les companyies/artistes s'obliguen a realitzar l'espectacle o activitat d'acord amb les condicions ofertes, excepte cas de força major.
 • » Les necessitats tècniques, humanes i els costos de producció de cada proposta hauran de ser autogestionades per les companyies/artistes, i s’adequaran a la limitació d’espai i infraestructures dels espais en els quals es representaran.
 • » És obligació de les companyies/artistes assumir totes les responsabilitats derivades dels drets d'autor. L'Organització no es fa responsable d'aquest compliment.
 • » Els seleccionats i seleccionades seran citats per l'Organització per a una primera reunió introductòria, així com per a solucionar possibles dubtes, en cas que siga necessari. L’assistència a aquesta reunió és obligatòria per a totes les companyies/creadors seleccionats.
 • » L'Organització no es farà càrrec de les despeses de producció, allotjament, desplaçaments, ni manutenció de les companyies i/o artistes seleccionats.
 • » Les companyies/artistes participants hauran de participar de la comunicació i promoció de la Mostra i podran crear la seva pròpia campanya.
AUTORITZACIONS i OBLIGACIONS - ORGANITZACIÓ -
 • » L'Organització autoritza a les companyies/artistes participants en la Mostra l'ús d'imatges, textos i altres elements que possibilitin la difusió tant de la pròpia Mostra com de les companyies/artistes participants.
 • » Les imatges no podran ser modificades per al seu ús. De requerir una modificació, aquesta haurà de ser autoritzada per l'Organització.
 • » Difusió i promoció de les peces participants: l'Organització es reserva el dret a realitzar fotografies, gravar part de les peces i usar el material de manera promocional en els diferents mitjans divulgatius (catàleg, cartell, xarxes socials, premsa escrita, ràdio, etc.).
 • » L'Organització es fa càrrec de la difusió en els mitjans de comunicació, així com l’edició, promoció i distribució de la programació. Això no eximeix a les companyies/artistes de realitzar la seva pròpia campanya de comunicació i promoció com considere oportú.
 • » L'Organització es reserva el dret d'admissió. L'exercici del dret d'admissió no podrà implicar cap tipus de discriminació.
 • »  L'Organització haurà d'impedir l'accés, i si escau el seu desallotjament, a persones que manifestin comportaments violents, que produeixin molèsties a altres espectadors o usuaris o que dificultin el normal desenvolupament de l'espectacle o de l'activitat.
 • »  L'Organització podrà establir condicions d'admissió, així com instruccions o regles particulars per al normal desenvolupament de l'espectacle, la activitat o funcionament dels espais.
 • »  Es obligació de l'Organització informar de les variacions d'ordre, data o contingut de l'espectacle o activitat a realitzar en els llocs en què habitualment es fixi la publicitat.
 • » Així com adoptar les mesures de seguretat, higiene i salubritat disposades amb caràcter general i mantenint en tot moment les instal·lacions en perfecte estat de funcionament.
 • » L'Organització es reserva la facultat de clausurar, limitar i/o suspendre temporalment la Mostra, per motius de seguretat, meteorològics i/o causes de força major, sense que en aquests supòsits es generi dret algun a les companyies/artistes afectades.

AVÍS IMPORTANT :
Per a participar en la Mostra, és obligatori conèixer i complir les pautes descrites amb anterioritat.

Per consultar qualsevol altre punt no recollit en aquesta nota, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres:

Tres Homes Grossos. Microteatre
 

 

Tres homes grossos